普门品入门网
普门品入门网
六祖坛经原文 六祖坛经译文 六祖坛经注音 六祖坛经经典 六祖坛经视频
主页/ 六祖坛经注音/ 文章正文

六祖坛经原文注音 般若品 第二卷

导读:次日,韦使君请益。师升座,告大众曰:“总净心念摩诃般若波罗蜜多。”复云:“善知识!菩提般若之智,世人本自有之;只缘心迷,不能自悟,须假大善知识,示导见性。当知愚人智人,佛性本无差别,只缘迷悟不同,所以有愚有智。...

六祖坛经原文注音 般若品 第二卷

般若品 第二卷

  wéi使shǐjǖnqǐng  shīshēngzuò  gàozhòngyüē :“ zǒngjìngxīnniànluóduō 。” yǘn :“ shànzhīshí ! zhīzhì  shìrénběnyǒuzhī ; zhǐyüánxīn  néng  jiǎshànzhīshí  shìdǎojiànxìng  dāngzhīrénzhìrén  xìngběnchābié  zhǐyüántóng  suǒyǒuyǒuzhì  jīnwéishuōluó  使shǐděngdezhìhuì  zhìxīntīng ! wéishuō  shànzhīshí ! shìrénzhōngkǒuniàn  shíxìng  yóushuōshíbǎo  kǒudànshuōkōng  wànjiédejiànxìng  zhōngyǒu  shànzhīshí ! luóshìfàn  yánzhìhuìdàoàn  xīnxíng  zàikǒuniàn  kǒuniànxīnxíng  huàn  huà    diàn ; kǒuniànxīnxíng  xīnkǒuxiāngyìng  běnxìngshì  xìngbié  míng ? shì  xīnliàng广guǎng  yóukōng  yǒubiānpàn  fāngyüánxiǎo  fēiqīnghuángchìbái  shàngxiàchángduǎn  chēn  shìfēi  shànè  yǒutóuwěi  zhūchà  jìntóngkōng  shìrénmiàoxìngběnkōng  yǒu  xìngzhēnkōng  shì  shànzhīshí ! wénshuōkōng  便biànzhekōng  zhekōng  ruòkōngxīnjìngzuò  zhekōng  shànzhīshí ! shìjièkōng  nénghánwànxiàng  yüèxīng宿xiù  shān  qüányüánjiàn  cǎocónglín  èrénshànrén  èshàn  tiāntáng  qièhǎi  zhūshān  zǒngzàikōngzhōng  shìrénxìngkōng  shì  shànzhīshí ! xìngnénghánwànshì  wànzàizhūrénxìngzhōng  ruòjiànqièrén  èzhīshàn  jìnjiēshěrǎnzhe  xīnkōng  míngzhīwéi  yüē  shànzhīshí ! rénkǒushuō  zhìzhěxīnxíng  yòuyǒurén  kōngxīnjìngzuò  bǎisuǒ  chēngwéi  bèirén    wèixiéjiàn  shànzhīshí ! xīnliàng广guǎng  biànzhōujiè  yòngliǎoliǎofēnmíng  yìngyòng便biànzhīqiè  qiè  qiè  láiyóu  xīnzhì  shì  shànzhīshí ! qièzhì  jiēcóngxìngérshēng  cóngwài  cuòyòng  míngwéizhēnxìngyòng  zhēnqièzhēn  xīnliàngshì  xíngxiǎodào  kǒuzhōngshuōkōng  xīnzhōngxiūxíng  qiàfánrénchēngguówáng  zhōng  fēi 

 shànzhīshí ! míng ? zhě  tángyánzhìhuì  qièchùsuǒ  qièshízhōng  niànniàn  chángxíngzhìhuì  shìxíng  niànjüé  niànzhìshēng  shìrén  jiàn  kǒushuō  xīnzhōngcháng  chángyán :‘ xiū 。’ niànniànshuōkōng  shízhēnkōng  xíngxiàng  zhìhuìxīnshì  ruòzuòshìjiě  míngzhì  míngluó ? shì西guó  tángyándàoàn  jiěshēngmiè  zhejìngshēngmiè  shuǐyǒulàng  míngwèiàn ; jìngshēngmiè  shuǐchángtōngliú  míngwéiàn  hàoluó  shànzhīshí ! rénkǒuniàn  dāngniànzhīshí  yǒuwàngyǒufēi  niànniànruòxíng  shìmíngzhēnxìng  zhě  shì ; xiūxíngzhě  shìxíng  xiūfán ; niànxiūxíng  shēnděng  shànzhīshí ! fán  fánnǎo  qiánniànfán  hòuniàn  qiánniànzhejìngfánnǎo  hòuniànjìng 

 shànzhīshí ! luó  zuìzūnzuìshàngzuì  zhùwǎnglái  sānshìzhūcóngzhōngchū  dāngyòngzhìhuì  yǜnfánnǎochénláo  xiūxíng  dìngchéngdào  biànsānwéijièdìnghuì  shànzhīshí ! mén  cóngshēngwànqiānzhìhuì   ? wèishìrényǒuwànqiānchénláo  ruòchénláo  zhìhuìchángxiàn  xìng  zhě  shìniàn  zhuó  kuángwàng  yòngzhēnxìng  zhìhuìguānzhào  qièshě  shìjiànxìngchéngdào  shànzhīshí ! ruòshènshēnjièsānmèizhě  xiūxíng  chísòng  jīngāngjīng 》, jiànxìng  dāngzhījīnggōngliàngbiān  jīngzhōngfēnmíngzàntàn  néngshuō  ménshìzuìshàngchéng  wèizhìrénshuō  wèishànggēnrénshuō  xiǎogēnxiǎozhìrénwén  xīnshēngxìn   ? lóngxiàyán  chéngluò  jiēpiāoliúpiāozǎo  ruòhǎi  zēngjiǎn  ruòchéngrén  ruòzuìshàngchéngrén  wénshuō  jīngāngjīng 》, xīnkāijiě  zhīběnxìngyǒuzhīzhì  yòngzhìhuì  chángguānzhào  jiǎwén  shuǐ  cóngtiānyǒu  yüánshìlóngnéngxìngzhì  lìngqièzhòngshēng  qiècǎo  yǒuqíngqíng  jiēméngrùn  bǎichuānzhòngliú  qüèhǎi  wéi  zhòngshēngběnxìngzhīzhì  shì  shànzhīshí ! xiǎogēnzhīrén  wéndùnjiào  yóucǎogēnxìngxiǎozhě  ruòbèi  jiēdǎo  néngzēngzhǎng  xiǎogēnzhīrén  shì  yüányǒuzhīzhì  zhìréngèngchābié  yīnwénkāi ? yüánxiéjiànzhàngzhòng  fánnǎogēnshēn  yóuyǘngài  defēngchuī  guāngxiàn  zhīzhìxiǎo  wèiqièzhòngshēngxīntóng  xīnwàijiàn  xiūxíng ; wèixìng  shìxiǎogēn  ruòkāidùnjiào  néngwàixiū  dànxīnchángzhèngjiàn  fánnǎochénláochángnéngrǎn  shìjiànxìng  shànzhīshí ! nèiwàizhù  láiyóu  néngchúzhíxīn  tōngài  néngxiūxíng  jīngběnchābié 

 shànzhīshí ! qièxiūduōluózhūwén  xiǎoèrchéng  shíèrjīng  jiēyīnrénzhì  yīnzhìhuìxìng  fāngnéngjiàn  ruòshìrén  qièwànběnyǒu  zhīwànběnrénxīng  qièjīngshū  yīnrénshuōyǒu  yüánrénzhōngyǒuyǒuzhì  wéixiǎorén  zhìwéirén  zhěwènzhìrén  zhìzhěrénshuō  rénránjiěxīnkāi  zhìrénbié  shànzhīshí ! shìzhòngshēng  niànshízhòngshēngshì  zhīwànjìnzàixīn  cóngxīnzhōng  dùnjiànzhēnběnxìng ?《 jièjīng  yǘn :‘ běnyüánxìngqīngjìng  ruòshíxīnjiànxìng  jiēchéngdào 。’《 jìngmíngjīng  yǘn :‘ shíhuòrán  háiděiběnxīn 。’ shànzhīshí ! rěnshàngchù  wényánxià便biàn  dùnjiànzhēnběnxìng  shìjiāngjiàoliúxíng  lìngxüédàozhědùn  guānxīn  jiànběnxìng  ruò  shànzhīshí  jiězuìshàngchéngzhě  zhíshìzhèng  shìshànzhīshíyǒuyīnyüán  suǒwèihuàdǎolìngdejiànxìng  qièshàn  yīnshànzhīshínéng  sānshìzhū  shíèrjīng  zàirénxìngzhōngběnyǒu  néng  qiúshànzhīshízhǐshìfāngjiàn ; ruòzhě  jiǎwàiqiú  ruòxiàngzhíwèishànzhīshífāngdejiětuōzhě  yǒushìchù   ? xīnnèiyǒuzhīshí  ruòxié  wàngniàndiāndǎo  wàishànzhīshísuīyǒujiàoshòu  jiù  ruòzhèngzhēnguānzhào  chàjiān  wàngniànmiè  ruòshíxìng  zhì  shànzhīshí ! zhìhuìguānzhào  nèiwàimíngchè  shíběnxīn  ruòshíběnxīn  běnjiětuō  ruòdejiětuō  shìsānmèi  shìniàn  míngniàn ? ruòjiànqiè  xīnrǎnzhe  shìwéiniàn  yòngbiànqièchù  zháoqièchù  dànjìngběnxīn  使shǐliùshíchūliùmén  liùchénzhōngrǎn  láiyóu  tōngyòngzhì  shìsānmèi  zàijiětuō  míngniànxíng  ruòbǎi  dānglìngniànjüé  shì  míngbiānjiàn  shànzhīshí ! niànzhě  wànjìntōng ; niànzhě  jiànzhūjìngjiè ; niànzhě  zhìwèi 

 shànzhīshí ! hòudàidezhě  jiāngdùnjiàomén  tóngjiàntóngxíng  yüànshòuchí  shì  zhōngshēnér退tuìzhě  dìngshèngwèi  ránchuánshòucóngshàngláichuánfēn  dezhèng  ruòtóngjiàntóngxíng  zàibiézhōng  dechuán  sǔnqiánrén  jiūjìng  kǒngrénjiě  bàngmén  bǎijiéqiānshēng  duànzhǒngxìng  shànzhīshí ! yǒuxiāngsòng  sòng  zàijiāchūjiā  dànxiū  ruòxiū  wéiyán  yǒu  tīngsòngyüē 

 shuōtōngxīntōng  chùkōng 

wéichuánjiànxìng  chūshìxiézōng 

dùnjiàn  yǒuchí 

zhǐjiànxìngmén  rén 

shuōsuīwànbān  háiguī 

fánnǎoànzháizhōng  chángshēnghuì 

xiéláifánnǎozhì  zhèngláifánnǎochú 

xiézhèngyòng  qīngjìngzhì 

běnxìng  xīnshìwàng 

jìngxīnzàiwàngzhōng  dànzhèngsānzhàng 

shìrénruòxiūdào  qièjìnfáng 

chángjiànguò  dàoxiāngdāng 

lèiyǒudào  xiāngfángnǎo 

dàobiédào  zhōngshēnjiàndào 

shēng  dàotóuháiào 

dejiànzhēndào  xíngzhèngshìdào 

ruòdàoxīn  ànxíngjiàndào 

ruòzhēnxiūdàorén  jiànshìjiānguò 

ruòjiànrénfēi  fēiqüèshìzuǒ 

fēifēi  fēiyǒuguò 

dànqüèfēixīn  chúfánnǎo 

zēngàiguānxīn  chángshēnliǎngjiǎo 

huàrén  yǒufāng便biàn 

lìngyǒu  shìxìngxiàn 

zàishìjiān  shìjiānjüé 

shì  qiàqiújiǎo 

zhèngjiànmíngchūshì  xiéjiànshìshìjiān 

xiézhèngjìnqüè  xìngwǎnrán 

sòngshìdùnjiào  míngchuán 

wénjīnglèijié  chàjiān 。”

shīyüē :“ jīnfànshuōdùnjiào  yüànjièzhòngshēng  yánxiàjiànxìngchéng 。”

shíwéi使shǐjǖnguānliáodào  wénshīsuǒshuō  xǐng  shízuò  jiētàn :“ shànzāi ! lǐngnányǒuchūshì !”